26 oktober 2024- De spooktocht voor jong & oud

26 oktober 2024 - De spooktocht voor jong & oud

The Halloween Event

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in diverse onderdelen die allen onder de Algemene Voorwaarden vallen. De inhoud van deze Algemene Voorwaarden blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingsfouten en/of fouten in de grammatica.

Algemeen

 • The Halloween Event behoudt zich ten alle tijde het recht om bezoeker(s), bij het overtreden van dit regelement of indien de organisatie dit noodzakelijk acht, van het evenement te verwijderen. Bij The Halloween event geldt geen geld terug regeling.
 • Voor ieders veiligheid dient de bezoeker de aanwijzingen van onze vrijwilliger(s) op te volgen.
 • Het betreden van The Halloween Event is op eigen risico
 • De Algemene Voorwaarden van The Halloween Event zijn ten alle tijden van toepassing.
 • De Algemene Voorwaarden en huisregels van de locatie waar de gast zich op dat moment bevindt zijn ten alle tijden van toepassing.
 • Fysiek of verbaal geweld, voordringen, schuttingtaal, aanstootgevend gedrag dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere bezoeker(s) en/of vrijwilliger(s) van The Halloween Event worden niet getolereerd. Bezoeker(s) die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken kunnen onder meer bestraft worden met een evenement verbod. De politie kan hierbij worden ingeschakeld.
 • Bij een situatie waarbij de openbare orde wordt verstoord dan wel sprake is van een onveilige situatie, is The Halloween Event gerechtigd om het evenement per ommegaande te sluiten en de bezoeker(s) de toegang tot het evenement te ontzeggen. In geval van sluiting van het evenement bestaat geen recht op (gedeeltelijke) restitutie of schadevergoeding.
 • Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop The Halloween Event geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor The Halloween Event niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, pandemie, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, extreme weersomstandigheden en transport belemmering.
 • De gegevens die vermeld staan op de website en in eventuele promotiemateriaal worden louter ter informatie verstrekt. The Halloween Event aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie en behoudt zich het recht om wijzigen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. The Halloween Event kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade die de koper lijdt door gebruik te maken van deze informatie.
 • The Halloween Event respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de koper aan The Halloween Event verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 • Het parkeren van de auto en/of andere voertuigen, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: fietsen, scooters en motorfietsen, geschiedt geheel op eigen risico. The Halloween Event is bij inbraak of diefstal niet verantwoordelijk voor de geleden schade. Dit geldt ook indien de schade wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, explosie of andere buitengewone gebeurtenissen.
 • Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorziet, beslist de organisatie van The Halloween Event.

Orderbevestiging

 • The Halloween Event is niet aansprakelijk indien het door de Koper ingevoerde e-mailadres niet correct is of wanneer het e-mailaccount niet correct werkt.
 • Bij de entree van het evenement wordt de order bevestiging gecontroleerd. Elk orderbevestiging is slechts eenmaal te gebruiken. Na controle bij de entree verliest de orderbevestiging zijn waarde.
 • The Halloween Event behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren dan wel te annuleren. De koper wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.
 • Indien door een technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betaling: niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden, aanvaardt The Halloween Event geen enkele aansprakelijkheid. En heeft de Koper geen recht op terugbetaling.
 • Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van The Halloween Event de orderbevestiging(en) voor commerciële doeleinden te gebruiken.
 • Eenmaal aangeschafte orderbevestiging(en) kunnen niet worden geruild en er bestaat geen recht op terugbetaling.
 • The Halloween Event behoudt zich het recht voor om de datum en tijd van het evenement te wijzigen.
 • Annuleren na bestelling is niet meer mogelijk. Op de bevestiging van de orderbevestiging is de wettelijke bedenktijd van 14 dagen volgens de ‘Wet Kopen op Afstand’ niet van toepassing, omdat het evenement een vorm van vrijetijdsbesteding betreft, en wegens de beperkte geldigheid van de orderbevestiging(en).
 • Wijzigingen na bestelling(en) zijn niet meer mogelijk.
 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bevestigingen van de orderbevestiging(en).
 • De Algemene Voorwaarden zijn bij het doen van de aankoop definitief en onvoorwaardelijk door de Koper geaccepteerd en door The Halloween Event ter hand gesteld.
 • De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen via thehalloweenevent.nl
 • In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorziet, beslist de organisatie van The Halloween Event.

Tijdens het Evenement

 • Het betreden van het evenement/bos is op uw eigen risico.
 • Blijf ten alle tijden bij de begeleider van de tocht.
 • Mocht de bezoeker eerder de toch willen verlaten, dient dit te worden gemeld bij de begeleider van de tocht. Deze zal u naar een beveiliger/uitgang leiden.
 • Het is verboden om vuil of andere spullen in het bos achter te laten.
 • The Halloween Event is niet verantwoordelijk voor hoe het bos eruitziet.
 • The Halloween Event is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan kledingstukken en/of persoonlijke eigendommen tijdens de tocht.
 • Tijdens de tocht is het verboden om gebruik te maken van de mobiele telefoon. Tenzij de begeleider van de tocht wegens moeilijk begaanbare wegen extra licht nodig heeft.
 • Luister ten alle tijden naar de begeleider van uw tocht.
 • Blijf ten alle tijden het licht van de zaklamp en/of mobiele telefoon op de grond schijnen.
 • Heb respect voor elkaar en ieders eigendommen.
 • Respecteer The Halloween Event scare-actors. Raak ze niet aan.
 • The Halloween Event scare-actors respecteren de bezoeker(s) en raken deze niet aan.
 • Personen, ongeacht bezoeker(s) of vrijwilliger(s) of anders, die onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen zijn dan wel handelen of in het bezit zijn van verdovende middelen, worden de toegang tot het evenement geweigerd of zullen uit het evenement worden verwijderd.
 • Het dragen van wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen is verboden. The Halloween Event behoudt zich het recht voor de bezitter ervan, van het evenement te verwijderen, eventueel in samenwerking met de politie.
 • Om veiligheidsoverwegingen is het verboden te roken.
 • Het verkopen en/of distributeren van goederen is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming van The Halloween Event te hebben gekregen.
 • Het is vrijwilliger(s) van The Halloween Event toegestaan je tas(sen) in te zien zonder opgaaf van reden.
 • Het is niet toegestaan gebieden te betreden, tijdens het evenement, buiten de aangegeven looproutes, paden en rustplaatsen.
 • Het gebruik maken van radio’s, soundblasters of andere indringende muziekdragers door bezoeker(s) is niet toegestaan.
 • Bij diefstal zal ten alle tijden contact worden opgenomen met de politie.
 • Toegang tot het evenement kan worden ontzegd indien de kleding een veiligheidsrisico kan betekenen. Er geldt hiervoor een geen geld terug regeling.
 • Toegang tot het terrein ten tijde van het evenement is slechts toegestaan met een geldig ticket. Het recht tot toegang eindigt bij het verlaten van het evenement.
 • Bij betreding van het evenement “The Halloween Event” stemt men automatisch in met de eventuele visitatie/fouillering (POV).
 • In geval van uitzonderlijke weersomstandigheden, waaronder maar niet uitsluitend: harde wind, stevige regenbuien, hagelbuien en onweer, is The Halloween Event volgens de veiligheidsprocedures van het evenement verplicht deze tijdelijk en/of definitief te sluiten. Er geldt hiervoor een geen geld terug regeling.
 • Bezoeker(s) die voordringen in de wachtrijen kunnen van het evenement worden verwijderd.
 • In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorziet, beslist de organisatie van The Halloween Event.

Covid-19 maatregelen

Mondkapjes plicht:
Mondkapjes zijn niet langer verplicht. De standaard hygiëneregels blijven van toepassing. Mocht je je veiliger voelen door het dragen van een mondkapje of face hield, dan mag dit uiteraard.

Hygiëneregels:
Was voor en na je bezoek aan The Halloweenevent je handen of gebruik desinfecterende handgeld.

Coronatoegangsbewijs:
Door het vervallen van de 1,5 meter afstandregel, dienen bezoekers vanaf 13 jaar voorafgaande aan het evenement een coronatoegangsbewijs te tonen via een QR-code in de CoronaCheck-app, in combinatie met een geldig identiteitsbewijs. Een QR-code op papier is ook mogelijk.
Met de CoronaCheck-app kun je een coronatoegangsbewijs maken. Dit is een QR-code op basis van een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs. Download de CoronaCheck-app op de telefoon en klik op QR-code maken. Je krijgt dan drie opties: een QR-code van een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een testbewijs. Met dit coronabewijs en identiteitsbewijs op zak ben je klaar voor jouw bezoek aan ons evenement. Een uitgebreide uitleg over de CoronaCheck-app en het maken van jw QR-code vindt je hier.

Testen voor toegang
Ben je niet (volledig) gevaccineerd dan dien je zich binnen 24 uur voor het evenement getest te hebben bij een officiële Testen voor Toegang-locatie. Zodra je jouw negatieve testbewijs heeft kun je deze toevoegen aan de CoronaCheck-app. Klik hier voor meer informatie over Testen voor Toegang of het maken van een testafspraak.

Fotograferen en filmen

 • The Halloween Event nodigt iedereen uit om foto-, video en geluidsopnamen van het evenement te delen op social media. Het is echter tijdens de tocht niet toegestaan om foto-, video- en geluidsopnames te maken.
 • De ruimtes die niet voor de bezoeker(s) toegankelijk zijn mogen niet worden gefotografeerd of gefilmd en hiervan mogen tevens geen geluidsopnamen worden gemaakt. Publicatie van dergelijk materieel is uiteraard ook niet toegestaan, tenzij er schriftelijk toestemming is van de organisatie The Halloween Event.
 • Het is mogelijk dat de bezoeker(s) gefotografeerd en/of gefilmd worden. The Halloween Event behoudt zich het recht voor om dit materiaal voor publicatie en/of promotie doeleinden te gebruiken.
 • In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorziet, beslist de organisatie van The Halloween Event.

Aansprakelijkheid

 • The Halloween Event aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade en/of letsel dan ook door de bezoeker(s) geleden.
 • The Halloween Event aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing en/of diefstal van goederen die de bezoeker(s) hebben meegebracht naar het evenement.
 • In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorziet, beslist de organisatie van The Halloween Event.

Overig


In alle gevallen waarin het regelement niet voorziet, beslist de organisatie van The Halloween Event.

Versie 3.1 Updated: 16-09-2021 21:09
[my_calendar id="my-calendar"]